Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty Cổ phần FPT năm 2009

Cập nhật vào lúc: 07/07/2009 14:18

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FPT

Do Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần FPT ngày 04/07/2009 không đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành họp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009. Chi tiết như sau:

· Thời gian: 8h30 thứ Năm, ngày 23 tháng 07 năm 2009

·Địa điểm: Phòng họp “Văn Miếu”, Khách sạn Hà Nội Horison, số 40 Cát Linh, Hà Nội

· Nội dung chính của Đại hội:

1. Phương án cổ phần hóa 2 công ty thành viên: Công ty Hệ thống thông tin FPT và Công ty Thương mại FPT;

2. Phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền;

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2009;

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty FPT.

· Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý Cổ đông có thể nhận tại Ban Quan hệ cổ đông - Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.73007300, hoặc tải về tại đây:

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty FPT năm 2009, tải về tại đây.
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty FPT năm 2009, tải về tại đây. 
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty FPT năm 2009, tải về tại đây.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty FPT năm 2009 bao gồm:

  1. Nội dung biểu quyết;
  2. Các tờ trình tại Đại hội.

· Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được và ủy quyền cho người khác đại diện đi dự, xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (hoặc tải mẫu ủy quyền tại đây) về Ban Quan hệ Cổ đông Công ty FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số 04. 3768 9079 trước ngày 22/07/2009.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty FPT (tải danh sách tại đây).

· Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

  1. Thông báo mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
  3. Giấy uỷ quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty FPT năm 2009.

Trân trọng,

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trương Gia Bình

(đã ký)

Ghi chú: Nếu cổ đông nào không nhận được thư mời do thất lạc, xin liên hệ với Ban Quan hệ Cổ đông FPT để nhận giấy mời họp đại hội.