Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Cập nhật vào lúc: 11/04/2007 00:00
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 như sau:

· Thời gian: 08h00 Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2007

· Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

· Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo tài chính 2006 và Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2006.

4. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ.

5. Thông qua phương án Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên.

6. Thông qua phương án Phát hành cổ phần phổ thông cho nhân viên FPT có thành tích đóng góp trong năm 2006.

7. Thông qua phương án Phát hành cổ phần phổ thông cho Chương trình quyền chọn mua cổ phiếu của nhân viên (ESPP).

8. Thông qua phương án Phát hành thêm cổ phần phổ thông.

9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2012.

10. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2007.

· Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể lấy tại trụ sở Công ty – 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội hoặc download tại đây:

- Giấy mời họp ĐHCĐ FPT thường niên 2007
- Chương trình ĐHCĐ FPT thường niên 2007
- Tài liệu ĐHCĐ FPT thường niên 2007

· Xác nhận tham dự: để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi đường bưu điện hoặc download tại trang web tại đây) cho công ty trước ngày 17/4/2007 bằng bưu điện hoặc gửi fax theo số (04) 8560316.

· Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:

1. Giấy mời.

2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

3. Giấy ủy quyền và giấy mời của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)

Xin trân trọng thông báo.

Ghi chú:

Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 là ngày 28/03/2007 .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(đã ký)

Trương Gia Bình