IQ TEST (Thời gian: 20 phút. 20 câu hỏi)

Câu 1: (1.1)

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 2: (7.1)

Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3: (13.11)

Tìm số còn thiếu:

Câu 4: (2.3)

Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 5:(4.1)

Tìm những số còn thiếu trong các ô trống (Lưu ý mỗi câu có một nguyên tắc khác nhau):

Câu 6: (23.1)

Tìm số còn thiếu:

Câu 7: (21.1)

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên dưới để điền vào chỗ trống:

Câu 8: (3.5)

Tìm số còn thiếu:

Câu 9: (6.1)

Điền số thích hợp vào những ô còn trống:

Câu 10: (24.3)

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 11: (8.8)

Điền số phù hợp để thay thế dấu hỏi:

Câu 12: (14.10)

Tìm số còn thiếu:

Câu 13: (16.3)

Hình nào thừa trong những hình dưới đây:


Câu 14:(5.8)

Tìm số còn thiếu trong ô trống:

Câu 15: (1.6)

Tìm những số phù hợp để thay vào dấu hỏi dưới dây:

Câu 16: (14.4)

Chọn hình phù hợp bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 17: (21.6)

Tìm những số còn thiếu trong ô trống (Lưu ý các câu có nguyên tắc giống nhau):

Câu 18: (3.7)

Điền số thích hợp vào ô còn trống:

Câu 19: (27.1)

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 20: (7.7)

Điền số thích hợp vào ô trống: