Tổng doanh thu (Tỷ đồng)
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)
Lợi nhuận/vốn sở hữu (ROE)
EPS (VNĐ)
Kết quả hoạt động kinh doanh 2015 - 2019 Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Chỉ tiêu20152016Tăng/giảm so cùng kỳ2017Tăng/giảm so cùng kỳ2018Tăng/giảm so cùng kỳ2019Tăng/giảm so cùng kỳ
Tổng doanh thu40.00340.5451%43.8458%23.214-47%27.71719%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD2.8022.9646%4.22042%3.800-10%4.61021%
Lợi nhuận trước thuế2.8513.0146%4.25541%3.858-9%4.66521%
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay & khấu hao3.8474.0225%5.27631%4.818-9%5.86922%
Lợi nhuận trước thuế & lãi vay3.1143.089-1%4.22737%3.653-14%4.51424%
Lợi nhuận sau thuế2.4382.5766%3.52837%3.234-8%3.91221%