Tổng doanh thu (Tỷ đồng)

Doanh thu năm 2016 tăng 1,4%  đạt 40.545 tỷ đồng

Năm 2016, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 6.121 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15% tổng doanh thu

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng trưởng 5.7% đạt 3.014 tỷ đồng

Năm 2016, lợi nhuận trước thuế từ thị trường nước ngoài đạt 935 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, chiếm 31% tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn.

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)
Lợi nhuận/vốn sở hữu (ROE)
EPS (VNĐ)
Kết quả hoạt động kinh doanh 2012 - 2016 Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Chỉ tiêu20122013Tăng/giảm so cùng kỳ2014Tăng/giảm so cùng kỳ2015Tăng/giảm so cùng kỳ2016Tăng/giảm so cùng kỳ
Tổng doanh thu25.35028.64713%35.13023%40.00314%40.5451%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD2.3182.4516%2.401-2%2.80217%2.9646%
Lợi nhuận trước thuế2.4072.5165%2.459-2%2.85116%3.0146%
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay & khấu hao3.0353.0912%3.1733%3.84721%4.0225%
Lợi nhuận trước thuế & lãi vay2.6352.6480%2.615-1%3.11419%3.089-1%
Lợi nhuận sau thuế1.9852.0654%2.0791%2.43817%2.5766%